I. ALLMÄNT

Din användning av denna hemsida (Hemsidan) styrs av dessa regler och villkor (Villkor). Du medger att du har läst dessa Regler och att du accepterar och ämnar följa dem. OM DU INTE ÄMNAR FÖLJA DESSA REGLER, HAR DU INTE TILLÅTELSE ATT GÅ IN PÅ DENNA HEMSIDA ELLER ANVÄNDA DEN PÅ ANNAT SÄTT. MAXXIS ändrar ibland dessa Villkor. Om du använder denna Hemsida efter sådana eventuella ändringar bekräftar du att du accepterar dem och är bunden av de ändrade Villkoren. Eftersom dessa Villkor är bindande för dig i samband med all användning från din sida av denna hemsida, ber vi dig att regelbundet gå igenom denna sida för att se eventuella ändringar av Villkoren.

II. INNEHÅLL PÅ HEMSIDAN.

Denna hemsida i sin helhet, såväl som allt material, bilder, text (annan än användarinformation), bilder, designer, ikoner, foton, videoklipp, ljudsignaler, struktur,  layout, mjukvara, "utseende och upplevelse," och andra delar som ingår i eller som denna hemsida består av (tillsammans med Innehållet), skyddas av  copyright, varumärke, handelsrätt och annan immateriell egendomslag och internationella överenskommelser.   Såvida inte annat anges, ägs alla globala rättigheter, titlar och aktier i Hemsidan och Innehåll eller är under licens av MAXXIS och/eller dess systerbolag.

MAXXIS garanterar dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtningsbar licens att få tillgång till och använda Hemsidan och Innehållet  i syfte att söka allmän information och/eller göra affärer med MAXXIS.  Dessutom ges tillåtelse att elektroniskt visa, kopiera och skriva ut delar av Hemsidans information för din egen personliga, icke-kommersiella användning.

Dock tillåts du inte, och du kan inte tillåta andra att : (i) kopiera, inkludera, visa, distribuera, publicera, sprida, överföra, lagra, sälja eller på annat sätt använda Hemsidan och eller Innehållet för något annat syfte eller sätt än på de som uttryckligen skriftligt har godkänts av MAXXIS; (ii) försök att ta bort material från Hemsidan, ladda ned, kopiera, omskapa, sönderdela, modifiera, förstöra, ändra, avaktivera, översätta, förändra eller dela på mjukvara eller annat Innehåll på denna Hemsida; (iii) tilldela, sälja, underlicens, hyra eller på annat sätt överföra dina rättigheter att använda Hemsidan eller Innehållet; (iv) försök att utan godkännande få tillgång till Hemsidan, produkterna eller tjänsterna som finns  på Hemsidan, eller datasystem eller nätverk som är anslutna till hemsidan genom hacking, lösenordsintrång, falsk identitet, olovlig användning av annan persons användarnamn, lösenord eller annan information eller på något annat sätt; och (v) användning av eventuell robot, ”spindel” eller annan automatisk teknik eller manuell process för att övervaka eller kopiera sidor på Hemsidan eller Innehållet.

MAXXIS reserverar sin solitära rättighet att begränsa, avgränsa, stänga av eller avsluta en persons eller företags tillträde och användning av denna Hemsida eller någon del av den av olika anledningar.
MAXXIS reserverar sin solitära rättighet att ändra, stänga av eller upphöra med någon del, funktion eller  innehåll av Hemsidan när som helst utan förvarning eller skyldighet.

III. KORREKT ANVÄNDNING

Du förbinder dig att använda Hemsidan och Innehållet endast för korrekta, lagliga ändamål och inte för några illegala, oetiska, bedrägeri, vilseledande eller andra ändamål. Du förbinder dig att inte använda någon funktion, mjukvara eller rutin för att störa eller försöka störa den korrekta användningen av Hemsidan eller någon transaktion som görs på Hemsidan. Du förbinder dig dessutom att inte vidta några åtgärder som kan belasta Hemsidans infrastruktur på ett omotiverat eller onödigt stort sätt.

Du godkänner att vissa delar av Hemsidan (såsom individuella kundkonton) är begränsade och tillgängliga endast genom lösenord. Du förbinder dig att bara gå in på och använda de delar av Hemsidan som du har fått tillåtelse att använda (såsom ditt individuella kundkonto) och från att använda något lösenord eller konto- information av någon tredje part. Om du har ett lösenord, förbinder du dig att inte lämna ut eller dela ditt lösenord eller annan relevant kontoinformation med någon tredje part eller att använda ditt lösenord för något icke-godkänt ändamål.

IV. ANVÄNDARENS ANSVAR

Genom att godkänna, ladda upp filer, lägga in uppgifter, delta i enkäter, tävlingar, ta del av erbjudanden eller genom någon annan form av kontakt/kommunikation (kollektivt kallad "Kommunikation") med eller om Hemsidan, ger du härmed MAXXIS en ständig, global, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, rättighetsfri rätt och licens att använda, kopiera, förevisa, licensera, sublicensera, ändra, distribuera, publicera, överföra, modifiera, redigera och på annat sätt exploatera sådana Kommunikationer, i all media nu känd och som senare utvecklas. Du avstår från alla eventuella anspråk mot MAXXIS för eventuella påstådda eller faktiska intrång i någon egendomsrätt, privaträtt eller offentlighetsrätt, etisk rätt eller tillskrivning i samband med alla sådana Kommunikationer.  Oaktat vad tidigare sagts, kommer användarens personliga uppgifter och transaktionsdata att behandlas konfidentiellt i enlighet med reglerna i MAXXIS integritetspolicy.

Du förbinder dig att på denna Hemsida endast införa Kommunikationer som är korrekta/tillbörliga, lagliga och som är relaterade till denna Hemsidas syften. Du förbinder dig att du inte, och att du inte kommer att tillåta andra,  att skicka någon Kommunikation till denna Hemsida som: (i) är intrång i någon databank, personinformation, eller offentlighetsrätt för tredje part ; (ii) är oanständig, vulgär, hädisk, ärekränkande, hotande, trakasserande, smädlig, hatfull eller besvärande för en tredje part; (iii) utgöra eller uppmuntra beteende som skulle utgöra en brottslig handling, ge upphov till civilrättsliga åtgärder, eller på annat sätt bryta mot lagen; (iv) innehålla ett virus eller annan skadlig komponent; (v) utgöra eller innehålla falska eller missvisande indikationer på ursprung eller faktabevis; eller (vi) utgöra reklam eller försäljning av egen vara. MAXXIS reserverar rättigheten i sin ensamrätt att utan förvarning ta bort alla sådana Kommunikationer som inkommer, oavsett vem de kommer från.

V. MAXXIS KOMMUNIKATION MED DIG

MAXXIS kan skicka email och andra kommunikationer till dig i syfte att meddela dig ändringar eller tillägg till denna Hemsida, om någon av MAXXIS produkter eller tjänster, eller om andra ärenden som MAXXIS bestämmer. Sådana kommunikationer går under vår integritetspolicy. Om du inte vill få email eller annan kommunikation från oss, tryck på länken click here to contact us.

VI. LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR OCH TJÄNSTER

Denna Hemsida kan innehålla länkar eller referenser till tredje parts hemsidor, tjänster eller resurser.  Alla sådana länkar eller referenser tillhandahålls endast som en service till dig. Ingen sådan länk eller referens innebär att MAXXIS godkänner den, och MAXXIS ger inga garantier eller representerar överhuvudtaget inget innehåll på alla sådana eventuella tredjeparts hemsidor, tjänster eller resurser.

VII. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

HEMSIDAN OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS "SOM BEFINTLIGT, DÄR BEFINTLIGT."  I ENLIGHET MED LAGEN,  FRISKRIVER SIG HÄRMED MAXXIS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER ANTYDDA, PÅ HEMSIDAN, ALLT INNEHÅLL OCH ALL INFORMATION SOM FINNS DÄRI, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA EVENTUELLT ANTYDDA GARANTIER AV HANDEL, PASSANDE FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ICKE INTRÅNG AV DATAINFORMATION OCH PRECISION.  Utan att begränsa det allmängiltiga i föregående mening, garanterar inte MAXXIS specifikt: (i) att Hemsidans drift och tillgänglighet kommer att vara felfri eller fri från störningar; (ii) att adekvata säkerhetsåtgärder finns installerade för att hindra otillåten tillgång eller annan kränkande handling av tredje part; (iii) att fel och defekter på Hemsidan skall rättas; (iv) att information på Hemsidan, inklusive utan begränsning, produktpriser, specifikationer, tillgänglighet, prestandauppgifter, kompatibilitet med andra produkter och utrustning, etc., är helt korrekta, fri från fel, pålitlig, komplett eller uppdaterad; eller (v) att Hemsidan och dess server är virusfri eller fri från andra skadliga komponenter.

VIII. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

UNDER INGA FÖRHÅLLANDE SKALL MAXXIS VARA ANSVARIG MOT DIG ELLER NÅGON annan PART FÖR NÅGON SKADA (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORAD TID, FÖRLORAD VINST, AFFÄRSSTOPP OCH/ELLER FÖRLORAD INFORMATION), VARE SIG DEN ÄR BASERAD PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEKRÄNKNING ELLER ANNAN RÄTTSLIG HANDLING, SOM KOMMER AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA HEMSIDA, INNEHÅLLET ELLER INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ DENNA HEMSIDA OCH OM ELLER INTE  MAXXIS HAR BLIVIT MEDDELAD MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. I DET FALL PENNINGSKADESTÅND SKULLE AVKRÄVAS MAXXIS OAKTAT DEN FÖREGÅENDE  BEGRÄNSNINGEN, GODKÄNNER DU ATT SÅDANT SKADESTÅND I INGET FALL SKALL ÖVERSKRIDA £500.

IX. SKADEERSÄTTNING

DU GODKÄNNER ATT FÖRSVARA, GOTTGÖRA OCH HÅLLA MAXXIS OSKADLIGT, DESS SYSTERBOLAG OCH DESS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH AGENTER, FRÅN OCH MOT ALLA SKADESTÅND, VERKSAMHET, KRAV, FÖRLUSTER, BETALNINGSSKYLDIGHET, KOSTNADER ELLER UTGIFTER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, RIMLIGA RÄTTSLIGA-  OCH BOKFÖRINGSAVGIFTER, SOM UPPKOMMIT PÅ GRUND AV DITT BROTT MOT DESSA VILLKOR, DIN ANVÄNDNING AV DENNA HEMSIDA ELLER ANNAN KOMMUNIKATION SOM DU SÄNT.

X. INTEGRITETSPOLICY

V.g. se Maxxis integritetspolicy MAXXIS' Konfidentiellt - datasäkerhet för information om MAXXIS hantering av integritet på Hemsidan.

XI. ÖVRIGT

Denna Hemsida kontrolleras och sköts av MAXXIS från vårt kontor i Felixstowe, England. Detta avtal är upprättat i enlighet med Storbritanniens och Norra Irlands lagstiftning, utan hänsyn till motstridiga lagkrav.  Alla tvister under detta Avtal skall lösas exklusivt i engelsk domstol. Dessa villkor är avskiljbara, så att ogiltigheten, delvis eller helt, av något villkor eller fordring som finns häri inte skall påverka giltigheten på något annat villkor eller fordring som innefattas häri.  Alla sådana ogiltiga villkor eller fordringar skall äga giltighet till maximalt grad tillåten under tillämpad lag. Ingen försening eller utebliven handling av MAXXIS att utkräva någon rätt härunder ska fungera som en avsägelse av sådan rätt och eventuell skriftlig avsägning i ett enstaka fall skall inte dömas vara en ständig avsägelse av sådan rättighet.  Alla avsägningar från MAXXIS måste göras i form av ett skriftligt dokument som skall signeras av MAXXIS. Du godkänner att eventuella krav eller orsak för dina handlingar avseende din användning av denna Hemsida, Innehållet, eller informationen som finns häri måste ställas inom ett år efter kravet eller handlingen som orsakade reklamationen.

 

Däckfinnare

©2020 Maxxis Sverige